یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • جواز کار برای اتباع داخلی

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند. بعد ازینکه فورمه درخواستی توسط متقاضی خانه پری گردید دوباره به بخش پذیرش ریاست قوای بشری تحویل داده شود. کارمند بخش غرفه خدماتی بعد از بررسی و کنترول اسناد و مدارک لازم آنرا ثبت دیتابیس می نماید، دیتابیس مذکور معلومات ثبت شده را بشکل اتومات به آرشیف جهت تایًیدی ارسال و بخش ارشیف بعد از بررسی اسناد ثبت شده متقاضی_ به کارمند بخش جواب را بشکل الکترونیکی در ظرف چند دقیقه ارسال می نماید. بعد از اینکه کارمند بخش رسید بانکی را به متقاضی تحویل میدارد متقاضی باید در غرفه بعدی پول مشخص شده را پرداخت نماید. بعد از پرداخت مقدار پول و تایًیدی الکترونیکی توسط رییس جواز کار به متقاضی اهدا میگردد.

  جواز کار اتباع داخلی:

  مرحله قبل از ساده سازی:

  مراحل ۱۴
  مدارک لازم معرفی نامه رسمی ار ارگان استخدام کننده، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
  میعاد ۱ روز

  مرحله ساده سازی:

  مراحل ۸
  مدارک لازم عریضه، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
  میعاد ۳۰ ثانیه
 • آسان پاسپورت

  پاسپورت آسان به شهروندان افغانستان اجازه می دهد که درخواست صدور گذرنامه و تجدید نظر را از طریق فرم درخواست درخواست کنند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف است. فرم درخواست آنلاین در تاریخ 15 ژانویه 2017 راه اندازی خواهد شد.

 • تمدید ویزه

  خدمات ویزا آسان برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در کشور دارند، در نظر گرفته می شود. فرم درخواست ویزا آنلاین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات کار مجوز برای شهروندان ملی و بین المللی است که می خواهند در افغانستان کار کنند و نیازمند اجازه کار باشند. این سرویس آنلاین در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.