یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

2014 04 NOV

198 comments

جواز کار برای اتباع داخلی

هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند. بعد ازینکه فورمه درخواستی توسط متقاضی خانه پری گردید دوباره به بخش پذیرش ریاست قوای بشری تحویل داده شود. کارمند بخش غرفه خدماتی بعد از بررسی و کنترول اسناد و مدارک لازم آنرا ثبت دیتابیس می نماید، دیتابیس مذکور معلومات ثبت شده را بشکل اتومات به آرشیف جهت تایًیدی ارسال و بخش ارشیف بعد از بررسی اسناد ثبت شده متقاضی_ به کارمند بخش جواب را بشکل الکترونیکی در ظرف چند دقیقه ارسال می نماید. بعد از اینکه کارمند بخش رسید بانکی را به متقاضی تحویل میدارد متقاضی باید در غرفه بعدی پول مشخص شده را پرداخت نماید. بعد از پرداخت مقدار پول و تایًیدی الکترونیکی توسط رییس جواز کار به متقاضی اهدا میگردد.

جواز کار اتباع داخلی:

مرحله قبل از ساده سازی:

مراحل ۱۴
مدارک لازم معرفی نامه رسمی ار ارگان استخدام کننده، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
میعاد ۱ روز

مرحله ساده سازی:

مراحل ۸
مدارک لازم عریضه، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
میعاد ۳۰ ثانیه
 • آسان پاسپورت

  تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند.

 • آسان ویزه

  توضیحات تمدید ویزه آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است.

 • MSP

  توضیح تادیات معاشات از طریق موبایل: تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن

 • آسان جواز

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد: متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند.