یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

  تادیات معاشات از طریق موبایل MSP

  توضیح تادیات معاشات از طریق موبایل: تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد. تادیه معاشات از طریق موبایل MSP یکی از اصلاحات و یکی از ابزارهای دیجیتالی سازی و تقویت بخشیدن مالی در افغانستان میباشد. دولت افغانستان در سال 2015 شامل خدمات تادیات معاشات از طریق موبایل شد. اولین مرحله آزمایشی در وزارت کار و امور اجتماعی اجراً گردید ک بیشتر از 4000 کارمند آن در حال حاضر معاشات شان را از طریق موبایل دریافت می نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در نظر دارد تا این روند را در مراکز ولایات نیز توسعه بخشیده و راه اندازی نماید. همچنان بخش دیگر که راه اندازی بود مختص به 15000 منسوبین وزارت داخله کشور می گردید که در 49 ولسوالی و 12 ولایت اجراً گردید. دولت افغانستان قصد دراد تا پروژه تادیات معاشات را به همکاری با وزارت معارف در سه ولایت ننگرهار، فراه و پروان وسعت بخشد.

  فعالیتها تشریحات وضعیت
  مدیریت پرداخت معاش کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از طریق موبایل 4500 کارمند وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین معاشات شان را از طریق موبایل منی (Mobile Money) دریافت می نمایند. اداره آسان خدمت مسوولیت اجرا این پروژه و وسعت بخشیدن در ولایات را بر عهده دارد. در حال جریان
  پرداخت معاشات از طریق موبایل به کارمندان وزارت داخله 14000منسوبین پولیس وزارت داخله در حال حاضر معاشات و حقوق ماهیانه شان را از طریق موبایل دریافت می نمایند. اداره آسان خدمت مسوولیت ساده سازی پروسه و گسترش این روند را به عهده خواهد گرفت. در حال جریان
  پرداخت معاشات از طریق موبایل به کارمندان وزارت معارف آغاز تادیۀ معاشات از طریق موبایل در وزارت معارف، در قدم اول در ولایات ننگرهار، پروان و فراه راه اندازی شده مراحل تدارکاتی و تهیه قرارداد با شبکه های مخابراتی در حالجریان است. در حال جریان
  وسعت تادیۀ معاشات از طریق موبایل در دیگر وزارتخانه ها پروژه تادیه معاشات از طریق موبایل با مسوولیت اداره آسان خدمت در تمام وزارتخانه ها توسعه خواهد یافت. در حال جریان

 • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

  این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   فناوری تکنالوژی ارتباطات راه را برای برقراری ارتباط بهتر، کار، بانک و خریداری راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • روابط عامه

    رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

    • منابع بشری و تریننگ/ آموزش های حرفه ای

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • ساده سازی و ادغام پروسه ها

       هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

       • MSP تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.