یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی
بتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ سال روان برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، ورکشاپ یکروزه تحت نام روند تادیه معاشات از طریق موبایل را برای

معاونین ولایات کابل، هرات، بلخ، بدخشان، پکتیا، تخار، خوست، لغمان و روساً معارف این ولایات درهوتل انترکانیننتال شهر کابل دایر نمود. 
درین برنامه که با حضور دوکتور سید حمید الله معیین مالی و اداری وزارت معارف ، دوکتور تیمور شاران معیین مسلکی و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی، محمد نعیم څمکنی رییس اداره آسان خدمت، خلیل احمد پوپل رییس برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل، عالم شاه ابراهیمی رییس عمومی خزایین وزارت مالیه، عبدالنوید یوسفی کارشناس نظارت از پالیسی های ملی و سکتوری وزارت مالیه، حامد کریمی رییس پلان و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی، خالد نوید رییس مالی و حسابی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصطفی کاکر رییس اداره سیستم پرداخت افغانستان، معاونین ولایات یازده گانه و روساً معارف، بعد ازعرض خوشآمد گویی توسط محمد نعیم څمکنی رییس این اداره و معلومات در مورد اداره آسان خدمت، تادیه معاشات از طریق موبایل را افزون بر اینکه سبب به میان آمدن شفافیت، حسابدهی و جلوگیری از فساد در ادارات دولتی می شود خواند و برقی سازی سیستم معاشات را یک گامی نو بر حکومت الکترونیکی خواند همچنان مباحثی چون تطبیق برنامه در وزارت معارف توسط معیین وزارت معارف، نقش دفاتروالیان در تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل درسطح ولایات توسط معیین تخنیکی و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی، کارکردها و همکاریهای وزارت مالیه با برنامه تادیه معاشات توسط رییس عمومی خزایین وزارت مالیه، توضیحات جامع از نحوه کار و هماهنگی سیستماتیک اداره سیستم پرداخت افغانستان میان شرکتهای مخابراتی و بانکها توسط محمد علی اسلمی کارمند اداره سیستم پرداخت افغانستان و نمایش و نحوه راجستریشن و ثبت نام کارمندان دولتی توسط نماینده شرکت مخابراتی افغان بیسیم صورت گرفت. 
در ادامه خلیل احمد پوپل پریزینتیشنی را از ساختار و ایجاد برنامه تادیه معاشات و روند ثبت نام و پرداخت معاشات از طریق موبایل در وزارتخانه ها و سطح ولایات خدمت حضار اراِیه نمود. همچنان در بخش تخنیکی فیصل محبت آمر بخش تخنیکی ای برنامه و همایون نور کارشناس نظارت و ارزیابی برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل تشریحات لازم را از تطبیق این روند در مرکز و سطح ولایات خدمت اشتراک کنندگان ارایه نمودند و در اخیر با سوالات و جوابات جامع و سخنرانی اختتامیه توسط محمد نعیم څمکنی این ورکشاپ به پایان رسید.

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.