یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

تفاهمنامه پروسه الکترونیکی سازی حقوق شهدا و معلولین به امضا رسید،

کابل¬ ¬¬– ۱۱ سرطان ۱۳۹۸ 
امروز سه شنبه اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در مرکز رسانه های حکومت تفاهمنامه ساده سازی و برقی سازی پروسه های حقوق شهدا و معلولین را به امضا رساندند. 
به رویت این تفاهمنامه که محترم محمد فهیم هاشمی سرپرست وزیر وزارت مخابرات و محترم لعل الدین آریوبی وزیر شهدا و معلولین به امضا رساندند، اداره آسان خدمت نه تنها در حصه ساده سازی خدمات در وزارت متذکره همکاری می نماید تا ورثه شهدا و معلولین دسترسی بهتر به حقوق خویش داشته باشند بلکه آسان خدمت رول مثبتی را جهت ارتقا ظرفیت کارمندان این وزارت در آموزش های تخنیکی نیز اجرا می کند. 
محترم هاشمی در خصوص همکاری های اداره آسان خدمت با وزارت شهدا و معلولین گفت: ورثه شهدا و معلولین مستحق ترین قشر جامعه هستند و ایجاد زمینه برای استفاده از مزایای تکنالوژی معاصر را هدف اساسی این تفاهمنامه خواند که بطور خاص سهولت های لازمی را به میان می آورد. بعد از این مراجعین وزارت شهدا و معلولین می توانند در مرکز واحد مراجعه نموده که تمام خدمات در این مکان عرضه خواهد گردید. مصارف مجموعی این پروژه به مبلغ ۱۳ میلیون افغانی می باشد که هفت میلیون آن مصارف تجهیزات تکنالوژی و شش میلیون متباقی آن در بخش ساختمانی و تغییرات فزیکی به مصرف خواهد رسید.
محترم آریوبی در رابطه به ساده سازی پروسه ها افزود: برخی از پروسه های پیچیده ای وزارت شهدا و معلولین که ۷۲ مرحله را دربر میگرفت بعد از مطالعه و ترسیم نقشه اکنون ساده سازی و برقی خواهد گردید و بعد از تطبیق سیستم های آسان خدمت این ۷۲ مرحله به ۱۲ مرحله تقلیل خواهد یافت و همچنان سیستم های اولیه را به سیستم های برقی مبدل خواهند کرد که در عرضه خدمات عامه سهولت را به میان خواهد آورد. ایشان اضافه نمودند که با تطبیق این سیستم بیورکراسی غیر لازمی از بین برده، فساد اداری محو، وقت مراجعین کمتر ضایع گردیده و در میزان مصارف تقلیل بوجود خواهد آمد. 
اداره آسان خدمت به شمول وزارت شهدا و معلولین تا فعلا با ۱۳ نهاد دولتی دیگر نیز در ساده سازی و برقی سازی پروسه ها همکاری نموده است که در آینده نزدیک در ولایات نیز مراکز خود را فعال خواهد نمود.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.