یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تفاهمنامه تادیه معاشات کارمندان وزارت معارف از طریق مبایل امضا گردید

  الیوم مطابق به ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ ه-ش تفاهمنامه میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت معارف کشور و عقد قرارداد های جداگانه میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شرکت مخابراتی افغان بیسیم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و روشن در مرکز رسانه های حکومت به امضا رسید.

  10/9/2018

 • تدویر ورکشاپ یکروزه روند تادیه معاشات از طریق موبایل

  برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، ورکشاپ یکروزه تحت نام روند تادیه معاشات از طریق موبایل را برای معاونین ولایات کابل، هرات، بلخ، بدخشان، پکتیا، تخار، خوست، لغمان و روساً معارف این ولایات

  7/2/2018

 • موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت میان وزارت مالیه و وزارت امور داخله به امضاء رسید.

  موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت میان وزارت مالیه و وزارت امور داخله به امضاء رسید.

  6/13/2018

 • افغانستان و آذربایجان تفاهمنامه همکاری "آسان خدمت" را امضاء کردند

  افغانستان و آذربایجان تفاهمنامه همکاری "آسان خدمت" را امضاء کردند

  6/13/2018

 • آسان پاسپورت

  پاسپورت آسان به شهروندان افغانستان اجازه می دهد که درخواست صدور گذرنامه و تجدید نظر را از طریق فرم درخواست درخواست کنند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف است. فرم درخواست آنلاین در تاریخ 15 ژانویه 2017 راه اندازی خواهد شد.

 • تمدید ویزه

  خدمات ویزا آسان برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در کشور دارند، در نظر گرفته می شود. فرم درخواست ویزا آنلاین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات کار مجوز برای شهروندان ملی و بین المللی است که می خواهند در افغانستان کار کنند و نیازمند اجازه کار باشند. این سرویس آنلاین در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.