یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

در باره آسان خدمت

پس منظر

طرح آسان خدمت که یک مرکز واحد برای عرضه خدمات عامه و بر اساس مودل آسان خدمت کشور دوست آذربایجان میباشد گرفته شده است. در تفاهمنامۀ که میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور دوست آذربایجان به امضاء رسید، تذکر داده شده است که دولت آذربایجان در تمامی عرصه ها همکاری تخنیکی خواهد نمود، که شامل دسترسی به نرم افزارها، اسناد پالیسی، استراتیجیکی و حقوقی، همکاری در مورد ساختار اداره و همچنان به دسترس گذاشتن مواد آموزشی و طرح تریننگها. همچنان توافق شده است که کشور آذربایجان در طول دوره توسعه در افغانستان، به کمک امکانات دست داشته خود سطح آموزش حرفه ای را افزایش دهد. ایجاد مرکز آسان خدمت ((One-Stop Shop، که یک نوآوری مؤثر در سیستم ارایه خدمات عامه برای شهروندان افغانستان است، خدمات عامه نهاد های مختلف دولتی و خدمات مربوطه سکتور خصوصی را در موقعیت مرکزی تحت یک سقف به شهروندان به شکل ساده و سریع ارایه میدارد.

دورنما، اهداف و مقاصد آسان خدمت

دورنمای آسان خدمت ایجاد دسترسی آسان برای شهروندان و متشبثین به خدمات عامه مؤثر و شفاف و جلب اعتماد مردم به حکومت است. آسان خدمت میخواهد:

 • ایجاد زمینه خدمات عامه هر چه بیشتر در مرکز واحد
 • ساده سازی پروسه های طولانی، مغلق و زمان گیر
 • تامین شفافیت و حساب دهی با کمک و همکاری کارمندان شایسته و آموزش یافته
 • بهبود ارائه خدمات برای سکتور خصوصی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران
 • زمینه سازی برای خدمات الکترونیکی و حکومتداری الکترونیکی

آسان خدمت برای شهروند و متشبثین چی میآورد

متقاضیانیکه از مرکز آسان خدمت برای اخذ خدمات عامه رجوع می نمایند می توانند پاسپورت، تذکره، نکاح خط و سند تولد، جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی و سایر خدمات عامه را با پرداخت هزینه های معینه در زیر یک چتر بدست بیاورند. سطح عرضۀ خدمات بطور مداوم نظارت و ارزیابی می گردد تا معیارها و استندرد های عرضه خدمات باکیفیت حفظ شود. یک مرکز تماس مشتریان برای ایجاد اطلاعات بموقع و در مورد خدمات ارائه شده در مراکز خدمات آسان خدمت ایجاد خواهد شد. تآمین رضایت متقاضی، اعتماد شهروند را بالای دولت افزوده، و از بین بردن خطوط سرخ برای متشبثین و شرکت های سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. پروسه های ساده سازی شده اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران را بالای نهاد های دولتی وسعت میبخشد و در اخیر فساد را کاهش داده و قابلیت دولت را برای جمع آوری عایدات بهبود میبخشد.

مدل آسان خدمت

مدل آسان خدمت متکی بر مراکز خدماتی است که در دیزاین شفافیت و مؤثریت را اهمیت میبخشد. در این مراکز نه تنها خدمات عامه بلکه خدمات سکتور خصوصی نیز در تحت یک سقف برای شهروندان و متشتثین عرضه میگردد. خدمات در آسان خدمت توسط کارمندان نهاد های ذیربط عرضه میگردد، البته بعد از سپری نمودن مؤفقانۀ دوره های آموزشی که از طرف آسان خدمت به ایشان ارائه میگردد تا عرضه خدمات مطابق معیار های آسان خدمت صورت گیرد. نه تنها اینکه متقاضیان در کابل و سطح ولایات مستقیماٌ با روبرو شدن در غرفه های خدماتی در مراکز آسان خدمت، بلکه هر فردی و متشبثی میتواند معلومات در باره خدمات عامه چی از طریق مرکز تماس مشتریان آسان خدمت، صفحۀ انترنیتی، رسانه های اجتماعی و بر علاوه توسط فرمایش خدمات توسط واحد های سیار آسان خدمت که نزد متقاضیان در دفاتر و خانه های رهایشی شان رفته به دست بیاورند.

ساختار اداری آسان خدمت

هدف، ایجاد یک ارگان اختصاصی است که بتواند تمامی مراکز آسان خدمت را تاسیس، حمایت، کنترول و نظارت نماید. جهت پاسخگویی چنین نیازمندی ها در سطح ملی باید ادارۀ ایجاد گردد که سرانجام بتواند نه تنها مراکز آسان خدمت را در مرکز بلکه در حوزه ها و ولایات افغانستان نیز رهبری، مدیریت و نظارت نماید.

مرکز خدمات آسان خدمت

مراکز خدماتی آسان خدمت ساحات عملیاتی بوده که در آن ادارات ذیربط دولتی خدمات مختلف عامه را ارائه مینمایند. در این مراکز خدمات منتخب عامه تحت یک سقف به شهروندان عرضه خواهند گردید و شهروند مستقیماً با عرضه کنندگان خدمات در غرفه های تعیین شده در تماس میباشند. شهروندانیکه تقاضای خدمت را دارند هنگام ورود به مرکز آسان خدمت، خویش را باید یا به همکاری کارمندان آسان خدمت و یا از طریق سیستم صف بندی الکترونیکی ثبت و راجستر نماید. کارکنان مرکزاین اداره کارکنان دائمی آسان خدمت و یا ازجمله داوطلبان خواهند بود که ازمزایای برنامه های آموزشی قبلاٌ بهره مند شده و یا هم کارمندان سکتورهای دولتی و خصوصی که توسط آسان خدمت آموزش دیده اند میباشند. در کنار این، ارائه دهندگان خدمات بخش خصوصی نیز تشویق می شوند که خدمات خویش را درین مرکز ارائه نمایند.

خدمات برای مردم و متشبثین

 • جواز کار، تقاعد، حمایت مالی برای معلولین
 • مالیه دهندگان کوچک، متوسط، بزرگ، TIN یا نمبر تشخیصیه برای انفرادی، بیمه / مالیات بر عهده، مجوز اتحادیه
 • خرید و فروش و ثبت نام وسایط نقلیه، تکسی / حمل و نقل و جواز رانندگی
 • تذکره، سند تولد و وفات، ثبت جرایم، ثبت نام پلیس
 • تجارتی، جواز دواخانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری، دعوتنامه های رسمی ویزه کسب و کار
 • پاسپورت، تمدید ویزه، تصدیق اسناد بین المللی، اسناد حقوقی و اجتماعی
 • اسناد و مدارک ازدواج
 • قباله جات، ثبت و راجستر نمودن مالکیت قانونی

ضرب الاجل ها و جدول زمانی

تطبیق آسان خدمت در 5 مرحله صورت میگیرد:

 • مرحله ابتدایی
 • مرحله اول
 • مرحله دوم
 • مرحله سوم
 • مرحله چهارم
مرحله تشریحات فعالیت ها
مرحله ابتدایی تمام شده مرحله ابتدایی شامل تدابیر آغاز برنامه، دوره امتحانی و صدق طرح تا اواخر سال 2016 میباشد
 • ارزیابی اجتماعی،حقوقی و تخنیکی مشترکاً با متخصصین آذری
 • تصویب طرح از طرف شورای عالی اقتصادی
 • استخدام تیم کاری و ایجاد دفاتر با تجهیزات لازمه
 • آماده نمودن طرح و پلان کاری برای تطبیق برنامه آسان خدمت
 • ترتیب و امضاء تفاهمنامه بین دولت آذربایجان و دولت افغانستان
 • انتخاب و انتقال زمین مناسب برای تعمیر اداری و مرکز اول آسان خدمت
 • سروی آنلاین، ارزیابی و انتخاب خدمات عامه برای ادغام در مرکز آسان خدمت در مرجلۀ اول
 • دیزاین تعمیر اداری و مرکز اول آسان خدمت
 • انتخاب روش مناسب برای انتقال و وفق دادن نرم افزار ها
 • مرحلۀ آزمایشی و صدق طرح
مرحلۀ اول بعد از تکمیل مرحله اول در سال 2017 تعمیر اداری کاملاً فعال و مرکز نخست آماده ارائه خدمات خواهد بود.
 • تکمیل تعمیر اداری و مرکز اول خدماتی آسان خدمت
 • ارزیابی پروسه های خدمات عامه منتخب، ساده و آماده سازی و ادغام آنها در مرکز آسان خدمت
 • تعدیل و وفق دادن نرم افزار های اداری و اپراتیفی به شرایط افغانستان
 • آماده نمودن زیربنا تکنالوجی مخابراتی و معلوماتی
 • تشکیل تیم تدریسی و ترینینگ
 • ایجاد تشکیل اداری
 • استخدام تیم عملیاتی
 • ارتقاع ظرفیت تیم عملیاتی مرکز آسان خدمت به شمول کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات
 • ایجاد تشکیل مدیریت و نظارت برای مرکز اداری و مرکز خدماتی آسان خدمت
 • آمادگی همه جانبه برای ایجاد مراکز دیگر آسان خدمت در کابل و حوزه های پلان شده
مرحلۀ دوم در این مرحله 3 مرکز ارائه خدمات در کابل و 2 مرکز دیگر در حوزه های پلان شده الی ختم سال 2018 در نظر گرفته شده است. بر علاوه مشکلات و نواقس در عرضۀ خدمات در مرکز آسان خدمت ارزیابی و مرفوع خواهد گردید .
 • مرکز آسان خدمت در خیر خانه مینه
 • مرکز آسان خدمت در خوشحال خان مینه
 • مرکز آسان خدمت در احمد شاه بابا مینه
 • مرکز آسان خدمت در جاده پل سرخ
 • خدمات بیشتری مطابق به نیازمندی و پیشرفت برنامه اضافه خواهند گردید
مرحلۀ سوم درین مرحله ایجاد مراکز آسان خدمت در مراکز زون ها و رفع مشکلات و بهبود پروسه های عملیاتی در مراکز در نظر گرفته شده
 • مرکز آسان خدمت در مزار شریف
 • مرکز آسان خدمت در هرات
 • مرکز آسان خدمت در کندهار
 • مرکز آسان خدمت در گردیز
 • مرکز آسان خدمت در جلال آباد
 • مزکز آسان خدمت در کندوز
مرحلۀ چهارم درین مرحله ایجاد مراکز آسان خدمت در مراکز ولایتی و انکشاف بیشتر پروسه های عملیاتی در مراکز آسان خدمت در نظر گرفته شده
 • خوست، غزنی، فیض آباد، فراه، چاریکار، چغچران، بازارک، بامیان، زرنج، ترینکوت، تالقان، شبرغان، شرنه، سرپل، سمنگان، قلات، قلع نو، پل خمری، پل آلم، پارون، نیلی، مهترلام، میمنه، میدان شهر، محمود راقی، لشکرگاه و اسدآباد