یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

2014 04 NOV

198 comments

تادیات معاشات از طریق موبایل MSP

تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد. تادیه معاشات از طریق موبایل MSP یکی از اصلاحات و یکی از ابزارهای دیجیتالی سازی و تقویت بخشیدن مالی در افغانستان میباشد. دولت افغانستان در سال 2015 شامل خدمات تادیات معاشات از طریق موبایل شد. اولین مرحله آزمایشی در وزارت کار و امور اجتماعی اجراً گردید ک بیشتر از 4000 کارمند آن در حال حاضر معاشات شان را از طریق موبایل دریافت می نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در نظر دارد تا این روند را در مراکز ولایات نیز توسعه بخشیده و راه اندازی نماید. همچنان بخش دیگر که راه اندازی بود مختص به 15000 منسوبین وزارت داخله کشور می گردید که در 49 ولسوالی و 12 ولایت اجراً گردید. دولت افغانستان قصد دراد تا پروژه تادیات معاشات را به همکاری با وزارت معارف در سه ولایت ننگرهار، فراه و پروان وسعت بخشد. .

فعالیتها تشریحات وضعیت
مدیریت پرداخت معاش کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از طریق موبایل 4500 کارمند وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین معاشات شان را از طریق موبایل منی (Mobile Money) دریافت می نمایند. اداره آسان خدمت مسوولیت اجرا این پروژه و وسعت بخشیدن در ولایات را بر عهده دارد. در حال جریان
پرداخت معاشات از طریق موبایل به کارمندان وزارت داخله 14000منسوبین پولیس وزارت داخله در حال حاضر معاشات و حقوق ماهیانه شان را از طریق موبایل دریافت می نمایند. اداره آسان خدمت مسوولیت ساده سازی پروسه و گسترش این روند را به عهده خواهد گرفت. در حال جریان
پرداخت معاشات از طریق موبایل به کارمندان وزارت معارف آغاز تادیۀ معاشات از طریق موبایل در وزارت معارف، در قدم اول در ولایات ننگرهار، پروان و فراه راه اندازی شده مراحل تدارکاتی و تهیه قرارداد با شبکه های مخابراتی در حالجریان است. در حال جریان
وسعت تادیۀ معاشات از طریق موبایل در دیگر وزارتخانه ها پروژه تادیه معاشات از طریق موبایل با مسوولیت اداره آسان خدمت در تمام وزارتخانه ها توسعه خواهد یافت. در حال جریان
  • آسان پاسپورت

    تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند. read more.

  • آسان ویزه

    توضیحات تمدید ویزه آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است.

  • آسان جواز

    هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد: متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند.