یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

2014 04 NOV

198 comments

آسان پاسپورت

ریاست عمومی پاسپورت روزانه به تعداد ۲۵۰۰ درخواست دریافت می کند. موقعیت ریاست پاسپورت واقع کارته چهار می باشد. تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند. حالا متقاضی می تواند تا در کوتاهترین زمان پاسپورت دریافت نماید. این تغییرات شامل ایجاد غرفه های جداگانه با سهولت های بایومتریک و دیتاانتری (وارد کردن مغلومات) می باشد. برای بدست آوردن پاسپورت متقاضی باید اسناد و مدارک لازم را با خود داشته باشد. .

 • ۱. تاییدی تذکره ملی
 • ۲. ۳ قطعه عکس به اندازه پاسپورت
 • ۳. پرداخت قیمت پاسپورت

بعد از پرداخت پول/ قیمت پاسپورت توسط متقاضی به بانک، متقاضی برای مرحله بعدی که عبارت از ( BIV) و بایومتریک و دیتاانتری است مراجعه می کند. در اخر متقاضی با دریافت رسید، زمان، تاریخ و معلومات کافی در رابطه به پاسپورت خود را دریافت و اخذ خواهد کرد.

مراحل پاسپورت

قبل از ساده سازی

مراحل ۱۵
مدارک مورد نیاز تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس، درخواستی پاسپورت، تاییدی سکونت
مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی ۵۷۰۰ افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
میعاد ۷ روز کاری

پس از ساده سازی آفلاین

مراحل درخواستی ۴
مراحل کاری عقب غرفه ۶
مدارک مورد نیاز عریضه، تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس
مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
میعاد در حال جریان

خدمات آنلاین

مراحل درخواستی در ریاست پاسپورت ۲
مراحل کاری عقب غرفه ۵
مدارک مورد نیاز خانه پری فورمه، تذکره تایید شده، ۲ قطعه عکس
مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
میعاد در حال جریان

Map

پاسپورت یکی از مدارک مهم و با ارزش دولتی است که شهروند توسط آن به تمام نقاط دنیا سفر نموده و هم چنان از ملیت و اهلیت شخص نمایندگی می کند.

 • آسان پاسپورت

  تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند.

  درخواست کن
 • آسان ویزه

  توضیحات تمدید ویزه آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است.

 • MSP

  توضیح تادیات معاشات از طریق موبایل: تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن

 • آسان جواز

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد: متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند.