یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

2014 04 NOV

198 comments

تمدید ویزه

توضیحات تمدید ویزه: آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است. هم چنان تمدید ویزه به دو بخش آنلاین و آفلاین مجزا گردیده است.

پروسیجر آنلاین :

متقاضی ابتدا درخواست را آنلاین خانه پری نموده کاپی پاسپورت را همراه آخرین ویزه ضمیمه نماید. بعد از تحویلی درخواستی، متقاضی آقا/خانم رسید بانکی را دریافت خواهد نمود. متقاضی بعد از پرداخت مقدار پول جهت تمدید ویزه همراه اصل پاسپورت و مدارک لازمه به ریاست پاسپورت مراجعه نماید. درخواستی باید در نامه رسمی از سوی شرکت یا ارگان استخدام کننده و یا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آقا/خانم باشد. بعد از بررسی اسناد و مدارک لازم، کارمند ریاست پاسپورت ستیکر ویزه را با تایًید و امضا رییس پاسپورت درج پاسپورت شما می نماید.

پروسیجر آفلاین :

متقاضی ابتدا فورمه درخواستی را خانه پری نموده و همراه مدارک لازم ذکر شده به ریاست پاسپورت حاضر گردد. بعد از دریافت تایًیدی درخواستی آقا/خانم--- رسید بانکی را جهت پرداخت فیس تمدید ویزه دریافت خواهد نمود و در بانک مربوطه تویل خواهد نمود. تمام مراحل و پروسیجر تمدید ویزه همانند مراحل و پروسیجر آنلاین است.

تمدید ویزه برای اتباع خارجی:

قبل از ساده سازی شده

مراحل ۱۲
مدارک لازم مورد نیاز پاسپورت (اصل و کاپی)، جواز کار، درخواستی، ۲ قطعه عکس و کاپی ویزه
فیس/ مقدار قابل پرداخت ۳ ماهه ۱۵۰$ __ 6 ماهه ۳۰۰$ فیس و یا مقدار قابل پرداخت نظر به کشور متغییر است
میعاد: ۱ روز کاری

پس از ساده سازی آفلاین:

مراحل ۷
مدارک لازم مورد نیاز پاسپورت (اصل و کاپی)، جواز کار، درخواستی،۲ قطعه عکس و کاپی ویزه
فیس/ مقدار قابل پرداخت ۳ ماهه ۱۵۰$ __ 6 ماهه ۳۰۰$ فیس و یا مقدار قابل پرداخت نظر به کشور متغییر است
میعاد: در حال جریان

پس از ساده سازی آنلاین:

مراحل ۸
مراحل عقب غرفه ۵
مدارک لازم مورد نیاز پاسپورت (اصل و کاپی)، جواز کار، درخواستی، ۲ قطعه عکس و کاپی ویزه
فیس/ مقدار قابل پرداخت 3 ماهه ۱۵۰$ __ ۶ ماهه ۳۰۰$ فیس و یا مقدار قابل پرداخت نظر به کشور متغییر است
میعاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند.

 • آسان ویزه

  توضیحات تمدید ویزه آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است.

 • MSP

  توضیح تادیات معاشات از طریق موبایل: تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن

 • آسان جواز

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد: متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند.