د عامه خدمتونو د يو دريد شاپ

د دندې سرلیک د اعلانولو نېټه بندول نېټه
Software Engineer 1398/07/24 1398/07/26
System test and software Quality Assurance Specialist 1398/07/24 1398/07/26
Software Developer 1398/07/24 1398/07/26
MSP Coordination Officer 1398/07/24 1398/07/26
Publication Specialist 1398/07/24 1398/07/26