د عامه خدمتونو د يو دريد شاپ

د دندې سرلیک د اعلانولو نېټه بندول نېټه
Senior Technical Advisor 1398/04/04 1398/04/16
Senior Software Engineer 1398/04/04 1398/04/16