ساده سازی پروسه ها

هدف اساسی این است که پروسه های طولانی، زمانگیر، پیچیده و بیروکراتیک که انتخاب شده ساده سازی گردد و روی این هدف پروسه ها در نخست نیمه کمپیوتری شده و در زیر یک چتر در مرکز خدمات عامه ادغام میگردد. در این بخش فعالیت های ذیل شامل گردیده است:
مطالعه پروسه های خدمات عامه انتخاب شده، ترسیم هر مرحله و ساختن کتالوگ، ساده سازی پروسه های خدمات عامه با در نظرداشت محدودیت های حقوقی، عملی و تطبیق شدن پروسه ها در مرکز خدمات عامه، مطالعه میان مدت پروسه های خدمات عامه و ایجاد تعدیلات در آن، تیم ساده سازی تا کنون 48 پروسه خدمات عامه ادارات دولتی را مطالعه نموده است. پروسه های متذکره در BPMN ترسیم شده و روی این ملحوظ کتالوگ پروسه های متذکره به زبان های پشتو، دری و انگلیسی ترتیب گردیده است.
Click Here

وزارت/اداره خدمات عامه تبصره حالت
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین جواز کار برای اتباع خارجی اتمام این فعالیت وابسته به نسب (آسان ال ام آی اس) در وزارت کار و امور اجتماعی میباشد جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین جواز کار برای اتباع داخلی اتمام این فعالیت وابسته به نسب (آسان ال ام آی اس) در وزارت کار و امور اجتماعی میباشد جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین تقاعد سیستم تقاعد جمعاً از طرف آسان خدمت در تحت بررسی میباشد جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین حقوق مالی شهدا ملکی ریاست شهدا و معلولین به مکروریان کوچ خواهد کرد بعداً این فعالیت ادامه خواهد یافت جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین حقوق مالی شهدا نظامی ریاست شهدا و معلولین به مکروریان کوچ خواهد کرد بعداً این فعالیت ادامه خواهد یافت جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین حقوق مالی معلولین ملکی ریاست شهدا و معلولین به مکروریان کوچ خواهد کرد بعداً این فعالیت ادامه خواهد یافت جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین حقوق مالی معلولین نظامی ریاست شهدا و معلولین به مکروریان کوچ خواهد کرد بعداً این فعالیت ادامه خواهد یافت جریان دارد
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین حقوق مالی سالانه ریاست شهدا و معلولین به مکروریان کوچ خواهد کرد بعداً این فعالیت ادامه خواهد یافت جریان دارد
وزارت امور داخله پاسپورت اتمام این فعالیت وابسته به سازماندهی شدن مجدد سیستم دیتابیس ریاست پاسپورت میباشد جریان دارد
وزارت امور داخله تمدید ویزه برای اتباع خارجی اتمام این فعالیت وابسته به سازماندهی شدن مجدد سیستم دیتابیس ریاست پاسپورت میباشد جریان دارد
وزارت امور داخله تذکره آغاز کار بعد از اودیت سیستم های ثبت احوال و نفوس میباشد جریان دارد
وزارت امور داخله تذکری مثنی آغاز کار بعد از اودیت سیستم های ثبت احوال و نفوس میباشد جریان دارد
وزارت امور داخله تائید تذکره آغاز کار بعد از اودیت سیستم های ثبت احوال و نفوس میباشد جریان دارد
وزارت امور داخله اضافه نمودن تخلص در تذکره آغاز کار بعد از اودیت سیستم های ثبت احوال و نفوس میباشد جریان دارد
وزارت امور داخله نصب و تجدید عکس در تذکره آغاز کار بعد از اودیت سیستم های ثبت احوال و نفوس میباشد
وزارت امور داخله اخذ جواز وسایط (جواز سیر)
وزارت امور داخله تمدید جواز وسایط نقلیه
وزارت امور داخله جواز تکسی و خدمات ترانسپورتی
وزارت امور داخله جواز رانندگی داخلی
وزارت امور داخله تمدید جواز رانندگی
وزارت امور داخله جواز رانندگی بین المللی
وزارت امور داخله خرید و فروش وسایط نقلیه
وزارت امور داخله کارت تولد
وزارت امور داخله تصدیق وفات
وزارت امور داخله سابقه جرمی
وزارت امور داخله ثبت اتباع خارجی
وزارت امور خارجه تائید اسناد حقوقی و اجتماعی
وزارت امور خارجه تائید ترجمه تذکره
وزارت امور خارجه تائید و تصدیق اسناد بین المللی
وزارت امور خارجه تائید و تصدیق اسناد بین المللی
وزارت امور خارجه تائید اسناد تحصیلی داخلی
وزارت مالیه بیمه ملي
وزارت مالیه (TIN) تشخیصیه نمبر مالیاتی
وزارت مالیه (LTO) مالیه دهنده گان بزرگ
وزارت مالیه (MTO) مالیه دهنده گان متوسط
وزارت مالیه (STO) مالیه دهنده گان کوچک
ستره محکمه نکاح خط
ستره محکمه وثیقه نکاح خط
ستره محکمه قباله جات
وزارت عدلیه اخذ جواز رهنمای معاملات
وزارت عدلیه تمدید جواز رهنمای معاملات
وزارت عدلیه لغو جواز رهمای معاملات
وزارت عدلیه تائید اسناد حقوقی و اجتماعی
وزارت تجارت و صنایع جواز تجارتی
وزارت تجارت و صنایع تمدید جواز تجارتی
وزارت تجارت و صنایع جواز سرمایه گذاری
وزارت تجارت و صنایع جواز کوپراتیفی
وزارت تجارت و صنایع جواز تجارت برای ادویه جات
وزارت تجارت و صنایع دعوتنامه ویزه تجارتی
وزارت تجارت و صنایع تمدید جواز سرمایه گذاری
شاروالی ثبت اسناد جایداد ها
شاروالی تصفیه مالیات صفائی شهر
شاروالی صدور جواز اتحادیه (تجارت های کوچک)