تکنالوژی معلوماتی

تکنالوجی معلوماتی و نرم افزار ها رول کلیدی را در طرح آسان خدمت بازی مینمایند. خدمات عامۀ مدغم و تا حد امکان الکترونیکی شده، مستلزم زیربنا و چهارچوب حکومتداری الکترونیکی میباشد. علاوه برآن‌، راه اندازی مراکز آسان خدمت اتکاء وسیع بالای نرم افزار های متعدد دارد.
این بخش دارای مسؤلیت های ذیل میباشد:
• ارزیابی همه جانبه از نیازمندی ها در بخش نرم افزار
• تعیین نرم افزار های مورد نیاز برای زیربنا الکترونیکی خدمات عامه
• وفق دادن و سازگاری نرم افزار هائیکه از طرف آسان خدمت آذربایجان به دسترس قرار میگیرد
• پخش و گسترش و فعال نمودن نرم افزار های تهیه شده
• ارزیابی کلی از سخت افزار های مورد نیاز، نصب و آزمایش سخت افزار
• ارزیابی، دیزاین و تطبیق ارتباطات زیربنایی معلوماتی
علاوه بر این، آسان خدمت با یک مرکز مدرن و مصُون داده ها مجهز خواهد شد. آسان خدمت آذربایجان تمامی نرم افزار های را که تهیه نموده اند و فعال و مورد استفاده میباشد، در دسترس آسان خدمت افغانستان وامیگذارد. این سیستم ها به دو دسته تقسیم شده اند:
• سیستم های حمایوی: سیستم صف بندی، نرم افزار نظارت و ارزیابی از ارائه خدمات عامه، سیستم سروی و فیدبک (جمع آوری نظریات شهروند)، مرکز تماس (کال سنتر)، سیستم راجستر الکترونیکی خدمات عامه
• سیستم های داخلی آسان خدمت: سیستم مدیریت منابع بشری، سیستم مدیریت اسناد، سیستم مدیریت امورات مالی، سیستم اینترانت و سیستم آی پی تلفونی
تیم تکنالوژی معلوماتی با ادارات مربوطه غرض حل مشکلات سیستم های فعلی عرضۀ خدمات عامه همکاری مینماید تا خدمات مربوطه برای ادغام در مراکز آسان خدمت آماده گردند. در حال حاظر فعالیت ذیل جریان دارد:
• وزارت کار و امور اجتماعی: سیستم معلومات بازار کار (LMIS)، آسان وظیفه (Asan Wazifa)
• وزارت داخله: مطالعه، دیزاین و تطبیق حل تخنیکی برای ریاست پاسپورت و سیستم ثبت احوال نفوس
• وزارت داخله: مطالعه، دیزاین و تطبیق حل تخنیکی برای جواز سیر عراده جات
• وزارت داخله: اودیت و ارزیابی سیستم تذکره الکترونیکی
• وزارت داخله: مطالعه سیستم بیومتریک و دیزاین و همآهنگی وصل آن با سیستم های نهاد های دولتی
• وزارت مالیه: مطالعه، دیزاین و تطبیق انضمام اپلیکیشن های ریاست عواید در آسان خدمت
• آسان خدمت آذربایجان: مطالعه سیستم های نرم افزار و تهیه ستراتیژی و پلان برای وفق دادن سیستم ها از قبیل سیستم آنلاین برای راجستر نمودن خدمات عامه (e-Registry for pubic services)، سیستم منابع بشری (HR Management)