منابع بشری و آموزش ها

هدف و مقاصد آموزش :

هدف :

بلند بردن سطحه آموزش کارکنان آسان خدمت بمنظور سهولت درامورات یومیه و فراگرفتن مهارت های لازم و قابلیت های ضروری برای رسیدن به هدف و راضی نگهداشتن همشهریان از طریق خدمات عامه.

مقاصد :

درختم برنامه های آموزشی اشتراک کننده گان قادر خواهند بودکه :
• سهولت های کاری برای کارمندان را بیان نمایند
• ایجاد فرهنگ تشویق کارکنان را بیان نمایند
• فراهم ساختن تکنالوژی جدید و متود ها جدید برای کارکنان را توضیح دهند
• نوآوری و ستراتیژی مناسب را برای تولید بهتر بیان نمایند
• ارزش های اداره را بیان نمایند
• سهولت و عرضه خدمات برای مشتریان را بیان نمایند
• رضایت مندی مشتریان را فراهم و مدنظرگیرند
• افهام و تفهیم را منحیث یک اصل در ارتباطات توضیح دهند
نتایج و دست آورد های متوقعه :
• بهبود در سیستم مدیریتی آسان خدمت افغانستان
• بهبود در تکنالوژی جدید
• ایجاد یک تیم قوی و محیط کاری
• بلند رفتن سطحه مفاهمه و ارتباطات دربین کارکنان آسان خدمت افغانستان
• ایجاد روحیه همکاری و همکاهنگی بین کارکنان آسان خدمت افغانستان
• بلند رفتن کیفیت کاری و اجراآت خوب کارکنان
• تقویه شدن افکار نو آوری و تولید عرضه خدمات باکیفیت
• بهبود سیستم بررسی ارزیابی ولایات و مرکز وتقویه سیستم شفافیت و حسابدهی
• بهبود سیستم راپور دهی

میتودلوژی/ روش های آموزشی:
مطالعات نشان میدهد که دونوع سیستم عمده تدریس درسطحه جهان وجود دارد یکی ازهمین سیستم بنام پیدا کوژی که از تعلیم و تربیه اطفال بحث مینماید کلمه پیداکوژی یک واژه یونانی است ، سیستم دیگر را بنام اندارکوژی یاد میکنند این سیستم از انتقال اموزش بزرگ سالان بحث میکند و این روند بربنیاد اشتراک محوری ایستاده است و از روش های گوناگون برای بیشبرد کورس های اموزشی استفاده میگردد و قرار ذیل است :
• تحرک مغزی Brain storming
• کارگروپی working group
• لکچر Lecturer
• توپ برفی snowballing
• مطالعه قضیه case study
• اجراات Performance
• بازی نقش Roll Play
• بازدید از ساحه کاری Field Visit
• مربی گیری یا کار عملی Coaching
• مشاورت Mentoring
• نمایش فلم Moves Shows