ساختمانی

استملاک 5 جریب زمین در ساحه کابل ننداری برای ساخت تعمیر اداری و مرکز عمومی آسان خدمت
دیزاین تعمیر اداری و مرکز اول ارائه خدمات عامه باستاندارد های معیاری و بهترین شیوه های بین المللی تکمیل گردیده است
کار ساختمانی تعمیر اداری و مرکز اول آسان خدمت از طریق اداره تدارکات ملی به داوطلبی گذاشته شده است
مرحله اول:
2017, افتتاح مرکز اول و تعمیراداری، با خدما ت منتخب محدود
مرحله دوم :
2018, افتتاح 3 مراکز دیگر آسان خدمت در شهر کابل
مرحله سوم :
2019, افتتاح مراکز آسان خدمت در مراکز 3 زون ساحوی
مرحله چهارم :
توسعه مراکز آسان خدمت در مراکز زون ها و مراکز ولایات