آسان خدمت

دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک طرح جدید را بنام آسان خدمت راه اندازی نموده است که فعلاً تحت پوشش وزارت محترم مالیه فعالیت نموده و به شکل One-Stop Shop خدمات عامه را به شهروندان عرضه مینماید. هدف ایجاد این برنامه، عرضۀ خدمات عامه ، خدمات دولتی برای متشبثین و خدمات سکتور خصوصی تحت یک سقف میباشد. برنامه آسان خدمت در عرصۀ مثمریت، مؤثریت و شفافیت در عرضه خدمات عامه بهبود قابل ملاحظه را بوجود خواهد آورد و واکنش دولت را در مقابل ضروریات و خواهشات شهروندان و متشبثین سرعت خواهد بخشید.

چرا آسان خدمت

شهروند و متشبثین به دولت به حیث یگانه عرضه کنندۀ خدمات عامه وابسته میباشند. متاسفانه پروسه های کنونی خدمات عامه در افغانستان قلمی، خیلی پیچیده و مغلق، طولانی و بیش از حد آغشته با فساد میباشد. علاوه بر این فقدان کارمندان شایسته، فداکار و جوابگو دولت را منجر به چالش ها میسازد:
•    نا مؤفقیت دولت در بدست آوردن اعتماد شهروند
•    مصارف گزاف برای شهروندان در رابطه با عرضه خدمات عامه
•    از دست دادن عواید ملی
•    اعتماد و اتکاء مردم بالای اسناد جعلی
•    کاهش اعتماد سرمایه گذاران
•    مصارف گزاف و عدم اطمینان سرمایه گذاران و متشبثین
•    شهروندان ناراضی و بی اعتماد
برای رسیدگی به چالش های فوق، در یازدهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی در دلو سال 1395، طرح آسان خدمت که در آن ساختار و اساسنامۀ ادارۀ آسان خدمت مشخص گردیده بود، تایید و تصویب گردید. این تصمیم بر اساس فیصله جلسه شماره 38 شورای عالی وزیران میباشد، تا روند و پروسیجر های کنونی ارائه خدمات عامه ساده سازی گردند.