دورنما

فراهم آوری تسهیلات لازم در عرضه خدمات عامه بشکل ساده و شفاف و ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندان.

مقاصد آسان خدمت

اهداف آسان خدمت قرار ذیل اند:
• ساده سازی پروسه های طولانی، زمان گیر و مغلق
• تامین شفافیت و حسابدهی با کمک و همکاری کارمندان شایسته و آموزش یافته
• کاهش تماس های مستقیم متقاضیان در عرصۀ عرضه خدمات عامه با مامورین دولت
• اعمار زیربنا ها در کابل و ولایات
• ایجاد چارچوب حقوقی برای ادارۀ آسان خدمت
• بهبود ارائه خدمات برای سکتور خصوصی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران
• زمینه سازی برای خدمات الکترونیکی و حکومتداری الکترونیکی