راه اندازی برنامۀ آسان خدمت

میتود کاری

فعالیتها برای ایجاد مرکز آسان خدمت، ساختار اداری آن و تطبیق اهداف آن، در پنج بخش مختلف صورت میگیرد.

ضرب الاجل ها و جدول زمانی

تطبیق آسان خدمت در 5 مرحله صورت میگیرد::
• مرحله ابتدایی
• مرحله اول
• مرحله دوم
• مرحله سوم
• مرحله چهارم