مدل آسان خدمت

مدل آسان خدمت متکی بر مراکز خدماتی است که در دیزاین روشنی، شفافیت و مؤثریت را اهمیت میبخشد. در این مراکز نه تنها خدمات عامه بلکه خدمات سکتور خصوصی و خدمات برای متشبثین نیز در تحت یک سقف عرضه میگردد. خدمات در آسان خدمت توسط خود کارمندان نهاد های ذیربط عرضه میگردد، البته بعد از سپری مؤفقانۀ دوره های آموزشی که از طرف ادارۀ آسان خدمت به ایشان ارائه میگردد.

ساختار اداری آسان خدمت

هدف، ایجاد یک ارگان اختصاصی است که بتواند تمامی مراکز آسان خدمت را تاسیس، حمایت، کنترول و نظارت نماید. جهت پاسخگویی چنین نیازمندی ها در سطح ملی باید ادارۀ ایجاد گردد که سرانجام بتواند نه تنها مراکز آسان خدمت را در مرکز بلکه در حوزه ها و ولایات افغانستان رهبری، مدیریت و نظارت نماید.

ادارۀ مرکزی آسان خدمات

ادارۀ مرکزی آسان خدمت منحیث یک واحد مدیریتی، رول مرکزی و اجرایوی، یعنی مدیریت و هماهنگ سازی فعالیتهای مراکز آسان خدمت را به عهده خواهد داشت
علاوه بر این، ادارۀ مذکور مکلفیت ها و مسؤلیت های ذیل را دارا میباشد: • طرح ستراتیژی و پالیسی برای ارائه خدمات عامه
• همآهنگ نمودن ارائه خدمات عامه در مراکز آسان خدمت بر اساس موثریت، شفافیت، مسئولیت، نجابت و راحتی شهروندان
• ارزیابی خدمات ارائه شده در مراکز آسان خدمت از دیدگاه پابندی به قانون و موافقت با اساسات شفافیت و کیفیت
• کنترل و نظارت کارمندان ادارات دولتی اعزام شده به مراکز آسان خدمت از نگاه پابندی به قوانین و رفتار اخلاقی
• تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی با بنیاد یک زیربنا و چارچوب مدرن
• ارائه ترینینگ های مختلف آموزشی برای کارمندان ادارات ذیربط اعزام شده به مراکز آسان خدمت، جهت توسعه رفتار و مهارت های اخلاقی، مدیریت تهاجم شهروندان، برخورد نیک با مشتریان، و مهارت در ارتباطات بین الفردی
• نظارت و کنترول از مراکز آسان خدمت و مکلفیت مدیریت اگاهی عامه
• تحقیقات برای توسعه نوآوری اجتماعی در عرصه ارائه خدمات عامه توسط نهادهای دولتی
• تحلیل هر یک از خدمات ارائه شده توسط نهادهای دولتی، جهت ارتقاء زیربنا های تکنالوژی، سیستم های اطلاعاتی، دیتابیس ها به منظور تسهیل ارائه خدمات به صورت الکترونیکی
• ثبت خدمات عامه با طرزالعمل، اسناد مورد نیاز، طرز ارایه و وغیره در صفحۀ الکترونیکی آسان خدمت
• پلان نمودن و اعمار مراکز آسان خدمت

مراکز خدماتی آسان خدمت

مراکز خدماتی آسان خدمت ساحات عملیاتی بوده که در آن ادارات ذیربط دولتی خدمات مختلف عامه را ارائه مینمایند. در این مراکز خدمات منتخب عامه تحت یک سقف به شهروندان عرضه خواهند گردید و شهروند مستقیماً با عرضه کنندگان خدمت در غرفه های تعیین شده در تماس میباشند. درخواست کننده یک خدمت زمان داخل شدن به مرکز آسان خدمت، خود را باید یا به همکاری کارمندان آسان خدمت و یا از طریق سیستم صف بندی الکترونیکی ثبت و راجستر نماید.
کارمندان عملیاتی مراکز آسان خدمت کارمندان دایمی آسان خدمت میباشند، یا رضاکاران که از طرف آسان خدمت استخدام میگردند و از مزایای برنامه های آموزشی بهره مند میباشند و یا کارمندان ادارات ارائه کننده خدمات عامه، که آنها نیز از طرف آسان خدمت آموزشهای مشخص را فرا خواهند گرفت. علاوه بر خدمات عامه دولتی، سکتور خصوصی نیز تشویق خواهد شد تا خدمات خویش را در مراکز آسان خدمت ارائه نمایند.