• موافقت نامه همکاری میان وزارت مالیه و ستره محمکه ج.ا.ا به امضاء رسید
  ادامه
 • موافقت نامه تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستم ریاست پاسپورت به امضاء رسید.
  ادامه
 • موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت میان وزارت مالیه و وزارت امور داخله به امضاء رسید.
  ادامه
 • تفاهم نامه همکاری در رابطه به ایجاد "آسان"- سیستم معلوماتی بازار کار میان وزارت مالیه ج.ا.ا و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به امضأ رسید
  ادامه
 • افغانستان و آذربایجان تفاهمنامه همکاری "آسان خدمت" را امضاء کردند
  ادامه
 • موازی 5 جریب زمین به برنامه آسان خدمت رسماً انتقال گردید
  ادامه