• آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به جرگۀ جوانان لویه پکتیا دایر کرد
  ادامه
 • ورکشاپ معلوماتی به مدیران ریاست ترافیک دایر گردید.
  ادامه
 • هئیت رهبری آسان خدمت با سرپرست وزیر وزارت کار و امور اجتماعی ملاقات نمود
  ادامه
 • سیستم فعلی پاسپورت تجدید میشود
  ادامه
 • ورکشاپ معلوماتی به کارمندان ریاست تقاعد دایر گردید
  ادامه
 • مشاور ارشد تکنالوژی معلوماتی رئیس جمهور به آذربایجان سفر کرد
  ادامه
 • سخنرانی رئیس آسان خدمت در NITPAA
  ادامه
 • محترم استحاقزی با رئیس ادارهٔ آسان خدمت دیدار نمود
  ادامه
 • مشاور ارشد تکنالوژی معلوماتی رئیس جمهور از ادارۀ آسان خدمت دیدن نمود
  ادامه
 • آسان خدمت ورکشاپ رفتار و سلوک های دفتری را به کارمندان خویش دایر کرد
  ادامه
 • تیم کاری ریاست پاسپورت با تیم تخنیکی ادارۀ آسان خدمت دیدن نمود
  ادامه
 • ورکشاپ معلوماتی به کارمندان ریاست کریمینل تخنیک دایر گردید
  ادامه
 • رئیس عمومی پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP) با رئیس آسان خدمت ملاقات نمود
  ادامه
 • آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به ریاست تذکره دایر کرد
  ادامه
 • معین وزارت مالیه از آسان خدمت دیدن نمود
  ادامه
 • نخستین ورکشاپ معلوماتی به ریاست پاسپورت دایر گردید
  ادامه
 • داکتر نجیب وردک با رئیس آسان خدمت دیدن نمود
  ادامه
 • رئیس آسان خدمت با خوشحال بابا فکری بهیر و فعالان مدنی دیدن نمود
  ادامه
 • سیستم بایومترک مرکزی میشود
  ادامه
 • آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ریاست عواید ملی وزارت مالیه دایر کرد
  ادامه
 • آسان خدمت نخستین ورکشاپ معلوماتی را دایر کرد.
  ادامه
 • هئیت رهبری آسان خدمت با وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین محترمه نسرین اوریاخیل دیدن نمود.
  ادامه
 • تیم آسان خدمت افغانستان با وزیر عدلیه دیدن نمود
  ادامه
 • متخصصین آسان خدمت افغانستان از دورۀ آموزشی از آذربایجان برگشتند
  ادامه
 • وعدۀ همکاری پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) آذربایجان با آسان خدمت افغانستان
  ادامه
 • در دبارۀ خدمات عامه مرتبط وزارت امور داخله جلسه برگذار شد.
  ادامه
 • دیدار هیئت عالی رتبه آسان خدمت آذربایجان و همراهان از آسان خدمت افغانستان
  ادامه
 • هیئت عالی رتبه آسان خدمت آذربایجان با مقامات و روساء وزارت آمور داخله دیدن نمود
  ادامه
 • متخصصین "آسان خدمت" با نمایندگان وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدن نمودند.
  ادامه
 • ادارهٔ دیموکراسی انترنیشنل(DI) با آسان خدمت همکاری میخواهد
  ادامه
 • متخصصین آسان خدمت افغانستان از آذربایجان برگشتند
  ادامه
 • در کانفرانس بروکسیل تعهد رئیس جمهور در بارۀ آسان خدمت
  ادامه
 • تیم آسان خدمت افغانستان با مسئولین ریاست های وزارت امور داخله دیدن نمود
  ادامه
 • تیم حقوقی آسان خدمت برگشتند
  ادامه
 • هیت رهبری برنامه آسان خدمت با رهبری وزارت کارآمور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدن نمود.
  ادامه