خدمات پلان شده

خدماتکه انتخاب و از طرف کمسیون شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده و در مراکز آسان خدمت عرضه میگردد توسط خود کارمندان نهاد های ذیربط عرضه خواهد گردید.

  وزارت مالیه

 • مالیه دهنده گان کوچک(STO)
 • مالیه دهنده گان متوسط (MTO)
 • مالیه دهنده گان بزرگ(LTO)
 • مالیې مشخص نمبر(TIN)
 • بیمه ملی

  وزارت تجارت و صنایع

 • جواز تجارتی
 • تمدید جواز تجارتی
 • جواز سرمایه گذاری
 • تمدید جواز سرمایه گذاری
 • جواز کوپراتیفی
 • جواز تجارت برای ادویه جات
 • دعوتنامه ویزه تجارتی

  وزارت امور داخله

 • پاسپورت
 • تمدید ویزه برای اتباع خارجی
 • تذکره
 • مثنی تذکره
 • تائید تذکره
 • اضافه نمودن تخلص در تذکره
 • نصب و تجدید عکس در تذکره
 • کارت تولد
 • تصدیق وفات
 • ثبت اتباع خارجی
 • اخذ جواز وسایط (جواز سیر)
 • تمدید جواز وسایط نقلیه
 • جواز تکسی و خدمات ترانسپورتی
 • جواز رانندگی داخلی
 • تمدید جواز رانندگی
 • جواز رانندگی بین المللی
 • خرید و فروش وسایط نقلیه
 • سابقه جرمی

  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

 • جواز کار برای اتباع داخلی
 • جواز کار برای اتباع خارجی
 • تقاعد
 • حقوق مالی معلولین نظامی
 • حقوق مالی معلولین ملکی
 • حقوق مالی شهدا ملکی
 • حقوق مالی شهدا نظامی

  وزارت امور خارجه

 • تائید و تصدیق اسناد بین المللی
 • تائید اسناد تحصیلی داخلی
 • تائید اسناد حقوقی و اجتماعی
 • تائید ترجمه تذکره

  شاروالی و ستره محکمه

 • اخذ جواز رهنمای معاملات
 • تمدید جواز رهنمای معاملات
 • لغو جواز رهنمای معاملات
 • تائید اسناد اجتماعی و حقوقی (اداره قضایای دولت)
 • نکاح خط
 • وثیقه نکاح خط
 • ثبت اسناد جایداد ها
 • تصفیه مالیات صفائی شهر
 • صدور جواز اتحادیه (تجارت های کوچک)