زموږ پته


  پل محمود خان، ښي لاس ته لومړۍ کوڅه، شش درک، کابل،افغانستان

  ۰۲۰۲۳۱۴۲۰۷

  info@asan.gov.af