د پروسو ساده کول

د موخی اصلي برخه د اوږدو، وخت نیونکو او پیچیدلو بیروکراتیکو پروسو ساده کول دي چې ټاکل شوي عامه خدمات به له موخی سره سم نیمه ډیجتلایز او د یو چتر لاندې به د عامه خدماتو مرکز ته راټول کړای شي. په دغه برخه کې لاندې کړنې شامله دي:
• د ټاکل شویو عامه خدماتو د پروسو مطالعه کول،نقشه او پروسو هر پړاو څخه کتالوګ جوړول
• د ټاکل شویو عامه خدماتو پروسو ساده کول په ضرورت وړ پروګرام کې د حقوقي محدودیاتو په تناسب کې
• د عامه خدماتو د وړاندې کولو په مرکز کې د ساده شویو پروسو عملي او پلی کول
• د ساده او یوځای شویو عامه خدماتو پروسو منځ مهاله مطالعه کول او د ضرورت په اساس پکی سمون راوستل
یاد شوی ساده سازۍ ټیم تر دې مهاله ۴۸ د عامه خدماتو پروسی دولتي ۷ ادارو کې مطالعه کړي. یادې پروسي په BPMN کې نقشه شوي چې همداراز د یادو پروسو کتالوګ په پښتو،دري او انکلیسۍ ژبو کې هم چمتو شوی دی.
Click here

وزارت/اداره عامه خدمتونه تبصره حالت
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت کار جواز بهرني اتباعو لپاره دغه فعاليت بندول په MoLSAMD کې د آسان LMIS پلي کیدو پورې اړه لري پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت کار جواز داخلي اتباعو لپاره دغه فعاليت بندول په MoLSAMD کې د آسان LMIS پلي کیدو پورې اړه لري پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت دولتي ادارو کارکونکو تقاعد د یو ځای کیدو(ادغام) په تصور کار روان دی پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت نظامي معلولینو مالی حقوق د شهدا او معلولینو ریاست مکروریانو ته کوچیږي چې له هغی وروسته به دا فعالیت پیلیږي پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت ملکی معلولینو مالی حقوق د شهدا او معلولینو ریاست مکروریانو ته کوچیږي چې له هغی وروسته به دا فعالیت پیلیږي پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت ملکي شهداو مالی حقوق د شهدا او معلولینو ریاست مکروریانو ته کوچیږي چې له هغی وروسته به دا فعالیت پیلیږي پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت نظامي شهداو مالی حقوق د شهدا او معلولینو ریاست مکروریانو ته کوچیږي چې له هغی وروسته به دا فعالیت پیلیږي پرمختګ کې
د کار ټولنیزو،شهدا او معلولینو چارو وزارت کلنۍ مالي حقوق د شهدا او معلولینو ریاست مکروریانو ته کوچیږي چې له هغی وروسته به دا فعالیت پیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت پاسپورټ دا فعالیت د پاسپورټ ورکړې سیسټم چې د آسان خدمت له لورې د کال جون میاشتي کې د آپډیټو وروسته تکمیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت ویزې نیټې غزونه د بهرنیو اتباعو لپاره دا فعالیت د پاسپورټ ورکړې سیسټم چې د آسان خدمت له لورې د کال جون میاشتي کې د آپډیټو وروسته تکمیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت تذکره ددې فعالیت به د آسان خدمت له لورې د ثبت احوال نفوسو ریاست تفتش وروسته پیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت تذکری مثنی ددې فعالیت به د آسان خدمت له لورې د ثبت احوال نفوسو ریاست تفتش وروسته پیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت تذکری تائید ددې فعالیت به د آسان خدمت له لورې د ثبت احوال نفوسو ریاست تفتش وروسته پیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت په تذکره کی د تخلص اضافه کول ددې فعالیت به د آسان خدمت له لورې د ثبت احوال نفوسو ریاست تفتش وروسته پیلیږي پرمختګ کې
کورنیو چارو وزارت په تذکري د عکس لګول یا تغیرول ددې فعالیت به د آسان خدمت له لورې د ثبت احوال نفوسو ریاست تفتش وروسته پیلیږي
کورنیو چارو وزارت پیدایښت (زیږدنی) سرټیفیکیټ
کورنیو چارو وزارت مړیني سرټیفیکیټ ددې فعالیت په اړه تر اوسه پلان ندی نیول شوئ
کورنیو چارو وزارت بهرنی وګړو ثبت
کورنیو چارو وزارت ګادو جواز سیر
کورنیو چارو وزارت ګاډو جواز سیر نوی کول
کورنیو چارو وزارت د ټکسي او ټرانسپورټي خدماتو جواز
کورنیو چارو وزارت موټر چلونې جواز (لیسنس)
کورنیو چارو وزارت موټر چلونې جواز (لیسنس) نوی کول
کورنیو چارو وزارت موټر چلونې جواز (لیسنس)
کورنیو چارو وزارت موټر چلونې نړیوال جواز (لیسنس)
کورنیو چارو وزارت د ګاډو خرڅلاو او رانیولو جواز
کورنیو چارو وزارت جرمي سوابقو سند
بهرنیو چارو وزارت د ملي تحصیلي اسنادو تائید
بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او ټولنیزو اسنادو تائید
بهرنیو چارو وزارت د ژباړل شوی تذکری تائید
مالیې وزارت وړې مالیې ورکړه(STO) د عوایدو سافټ ویر سګټاس (SIGTAS) ارزول کيږي
مالیې وزارت متوسطې مالیې ورکړه (MTO) د عوایدو سافټ ویر سګټاس (SIGTAS) ارزول کيږي
مالیې وزارت غټې مالیې ورکړه(LTO) د عوایدو سافټ ویر سګټاس (SIGTAS) ارزول کيږي
مالیې وزارت مالیې مشخص نمبر(TIN)
مالیې وزارت ملي بیمه
ستره محکمه د زوجیت(نکاح) سرټیفیکیټ
ستره محکمه د زوجیت(نکاح) لیک
ستره محکمه قباله جات(د ځمکی اسناد)
عدلیې وزارت د معاملاتو لارښوونې جواز د دغه پروسی د ګڼياليز کېدنې په مفهوم کار په پرمختګ کې دی
عدلیې وزارت د معاملاتو لارښوونې جواز نوی کول د دغه پروسی د ګڼياليز کېدنې په مفهوم کار په پرمختګ کې دی
عدلیې وزارت د معاملاتو لارښوونې جواز لغوه کول د دغه پروسی د ګڼياليز کېدنې په مفهوم کار په پرمختګ کې دی
عدلیې وزارت د حقوقي او ټولنیزو اسنادو تائید د دغه پروسی د ګڼياليز کېدنې په مفهوم کار په پرمختګ کې دی
سوداګری او صناعیو وزارت تجارت جواز د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
سوداګری او صناعیو وزارت تجارت جواز نوی کول د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
سوداګری او صناعیو وزارت پانګ اچونی جواز د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
سوداګری او صناعیو وزارت پانګ اچونی جواز نوی کول د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
سوداګری او صناعیو وزارت کوپراتیفونو جواز د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
سوداګری او صناعیو وزارت فارمسی/درملو سوداګری جواز د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
سوداګری او صناعیو وزارت د سوداګری ویزي بلنلیک د دغو خدمتونو د ادغام امکان به په وروسته پړاو کې وارزول شي
ښاروالۍ د ځمکو اسنادو ثبت
ښاروالۍ صفایی مالیاتو تصفیه
ښاروالۍ د وړو تجارتي پلورنځونو(اتحادیو) جواز