ټرینینګ او بشري سرچینې

د زده کړې موخه او مقصدونه :

موخه :

د آسان خدمت د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړوالي او به نوي مهارتونو لاس رسې ددې لپاره چی ښه او با کیفته خدمات د هیواد والو لپاره وړاندې کړې.

مقاصد :

د زده کړو په پایله کې ګډونوال په دې و توانیږی چې:
• د کار آسانتیاوی د کارکونکو لپاره تشریح کړي.
• د کارکونکو د هڅونې فرهنګ رامنځته کول تشریح کړي
• د نوې تکنالوجی او نوی میتودنو قبول د کارکونکو لپاره بیان کړي
• د ادرې ارزښت باندی پوه او تشریح کړي
• د پیریدونکو لپاره د کاري آسانتیاوی او خدمات بیان کړي.
• د پیریدونکو راضې ساتلو مهارتو توضیح کړې.
• د اړیکو په وخت کې د پوه کولو او راپوه کولو اصل په نظر تشریح کړي.
• د نوښت او نوي شي منځ ته راوړل ګټی بیان کړي.

پایله/ګټه او لاس ته راوړنه:
• د آسان خدمت د مدیریتي سیستم که ښه والې
• په نوي تکنالوجې سمبالښت
• دیوه قوي کاري تیم درلودل
• د آسان خدمت د کارکونکو په منځ کې د پوه کولو او راپوه کولو د کچې لوړوالې.
• د آسان خدمت د کارکونکو د همغږۍ او همکارې د روحې منځ ته راتګ
• د آسان خدمت د کارکونکو د اجراآت د کار کیفیت لوړول
• د نوی خدمات وړاندې کول او نوي افکار ته هرکلې
• د بررسي ارزیابی سیستم قوي کیدل او روڼتیا رامنځته کیدل.
• راپور لیکنه راپور ورکونه

د زده کړې میتولوژی:Training Methodology
ډیرې څیړنې داښایې چی نړۍ دا وخت له دوو عمدو د زړه کړو سیستمو څخه کار اخلي یوه یې په نوم د پیدا کوژی او بل یې په نامه د اندارکوژي چی هر یو یې د خپل اهمیت او ځانګړتیاوې لري ، پیداکوژي ځانګړې د ماشومانو د زړه کړو په برخه کی بحث کوي او اندارکوژي د لویانو د زده کړو په کچه په اکثریت ورکشاپونو ټرننګو او سیمنارونو کې د اندارکوژي چې د لویانو د زده کړې نه بحث کوي ګټه اخلی دغه روش کې مختلف د زده کړې میتودونه موجود دې چې نظر په موضوع د کورس او عنوان دغه میتودنو فرق کوي. چی د بیلګی په ډول لاندې ذکر شوې دې.:
• مغزي طوفان Brain storming
• گروپي کار working group
• لکچر Lecturer
• واورین غونډاسکې snowballing
• قضیه مطالعه case study
• کړنۍ Performance
• دنقش لوبیدل Roll Play
• له ساحه څخه لیدنه Field Visit
• کوچنګ Coaching
• مشاورت Mentoring
• فلم ښودنه Moves Shows