ودانۍ

.د آسان خدمت د اداري ودانۍ او عمومي مرکز لپاره د کابل نندارې په ساحه کې د پنځه(۵) جریبه ځمکې استملاک
د آسان خدمت د اداري ودانۍ او د خدمتونو د وړاندې کولو د لومړني مرکز ډیزائن په نړیوالو معیارونو بشپړ شوی دی.
د اداري ودانۍ او لومړني مرکز د رغونې چارې د ملي تدارکاتو له لارې داوطلبی ته وړاندې شوې دي.
لومړنۍ مرحله:
2017, د ټاکلو خدمتونو د ادغام تر څنګ د لومړني خدماتي مرکز او اداري ودانۍ پرانیستنه
دویمه مرحله :
2018, په کابل ښار کې د آسان خدمت د درې نورو مرکزونو پرانیستنه
درېیمه مرحله :
2019, په درې سیمه ایزو زونونو کې د آسان خدمت درې نور مرکزونه
څلورمه مرحله:
د زونونو په مرکزونو او ولایتونو په مرکزونو کې د آسان خدمت د مرکزونو پراختیا