لرلید

رڼو او اغېزمنو عامه خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او پر دولت باندې د خلکو اعتماد د آسان خدمت لرلید دی.

د آسان خدمت موخې

د آسان خدمت موخې په لاندې ډول دي:
•    د اوږدو، پېچلو، بیوروکراتیکو او وخت نیوونکو پروسو ساده کول
•    د آسان خدمت ادارې لپاره حقوقي چاچوکاټ جوړول
•    د برښنايي خدمتونو او برښنايي حکومتولۍ لپاره زمینه سازي
•    له دولتي مامورینو سره د متقاضیانو مستقیمې اړیکې راکمول
•    د وړ او رزول شوو کارکوونکو په مرسته د روڼوالي او حساب ورکونې تأمین
•    د خصوصي سکتور عامه خدمتونو ته وده ورکول او د پانګوالو لپاره اړین سهولتونه رامنځته کول
•    په کابل او ولایتونو کې د آسان خدمت مرکزونه (ودانۍ) جوړول