کاري میتود

د آسان خدمت د مرکزونو فعالیتونه، اداري جوړښت او د هغو د موخو پلي کول په پنځو بېلابېلو برخو وېشل شوي.

ضرب الاجل او زماني جدول

د آسان خدمت طرحه به په پنځو (۵) مرحلو کې پلي شي:

•    پېلیزه مرحله
•    اوله مرحله
•    دویمه مرحله
•    درېیمه مرحله
•    څلورمه مرحله