• له سترې محکمې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو
  نور دلته
 • د پاسپورټ سیسټم د رغونې، ارتقا او بیاتنظیمونې هوکړه لیک لاسلیک شو
  نور دلته
 • د مالیې وزارت او د کورنیو چارو وزارت تر منځ د پاسپورټ سیسټم د رغونې، ارتقا او بیاتنظیمونې په هکله هوکړه لیک لاسلیک شو؛
  نور دلته
 • د مالیي او کار،ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتونو ترمنځ د "آسان"- د کار بازار معلوماتی سیتسم د ایجاد په هکله هوکړه لیک لاسلیک شو
  نور دلته
 • د مالیې وزارت او د آذربایجان جمهوریت ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک لاسلیک شو
  نور دلته
 • 5 جریبه ځمکه رسماً آسان خدمت ته انتقال کړی شوه
  نور دلته